Varsel om oppstart av planarbeid for Fana, gnr 40 bnr 531 m.fl. Hjortevegen 12 og 14, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Fana, Gnr 40 Bnr 531 m.fl. Hjortevegen 12 og 14 i Bergen kommune.

Forslagsstiller er WEBU 2 AS. Multiconsult Norge AS er utførende konsulent for planleggingen i samarbeid med TAG arkitekter AS.

Formålet med planarbeidet er å regulere for et fortettingsprosjekt i Hjortevegen 12 og 14 i Fana, like i nærheten av Skjold bybanestopp. Forslagstiller ønsker å legge til rette for bygging av ca. 15 familieboliger i planområdet.

Kartet ovenfor viser varslet planområde, som omfatter gnr 40 bnr 531 og 537 med tilhørende atkomstveg og kryss ved kommunal veg Hjortevegen. I tillegg inkluderer planområdet areal langs Hjortevegen bort til og med kryss mot Dyrhaugen for å kunne regulere inn gang- og sykkelveg. Det er tatt med ekstra areal ved avkjørsler for plass til frisiktsoner.

Planområdet er avsatt til bebyggelse og anlegg i gjeldende kommuneplan. I forslaget til ny kommuneplanens arealdel 2016 er området avsatt til Sone 2 Byfortettingssone. I nærområdet er det i dag både eneboliger, rekkehus og lavblokker. Det er nærhet til dagligvaretilbud, skoler og friluftsområder.

I oppstartsmøte har Bergen kommune vurdert at planforslaget ikke utløser krav om behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger.

Merknader til planarbeidet kan sendes skriftlig innen 5. mars 2018 til:

Multiconsult Norge AS v/ Heidi Havelin, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun eller e-post: heidi.havelin@multiconsult.no  

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:
Multiconsult Norge AS v/ Heidi Havelin, tlf 97 56 89 09.