Varsel om utviding av reguleringsplan, detaljplan – Knapskog

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla at Multiconsult på oppdrag frå Knapskog panorama utvidar pågåande arbeid med detaljplan for bustader på Knapskog.

Utvidinga av planområdet gjeld i hovudsak vegen Hedlo frå skuletomten til undergangen under Skjergardsvegen, samt tilliggande eigedomer.

Reguleringsplanen skal utarbeidast som ein detaljplan. Det skal regulerast for bustader / leiligheitar, veg, parkering, uteareal og ein gangveg gjennom området.

Utvidinga gjerast for å regulera Hedlo med fortau frå skulen til undergangen under fylkesveg 561, Skjergardsvegen.

Merknader og innspel
Eventuelle merknader og innspel til planarbeidet sendes skriftlig innan 04.11.2014 til:
Multiconsult, Nesttunbrekka 99, 5221 BERGEN eller e-post: torunn.asheim@multiconsult.no

Informasjon om planarbeidet er tilgjenge på www.multiconsult.no/aktuelt under kunngjøringer.