Varsel om utvidelse av plangrense for reguleringsplan for Fana, gnr 42, bnr 321 m.fl., Gamle Kirkevegen.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette utvidelse av plangrense for reguleringsplan for Fana, gnr 42, bnr 321 m.fl., Gamle Kirkevegen i Bergen kommune.

Formålet med varslingen er å informere om nytt areal som skal inkluderes i planarbeidet. Planforslag for Gamle Kirkevegen var på offentlig ettersyn i 2019. Bakgrunn for utvidelsen av planområdet er innsigelse knyttet til trafikksikkerhet, som Statens vegvesen fremmet da reguleringsplanen var på offentlig høring.

Det planlegges ny utforming av kryss og trafikkareal i nord ved Apeltunveien 1-3. I tillegg er det tatt med areal for bossløsning ved Apeltunveien 1-3.

Nytt planområde:

Forslagsstiller er Webu AS. Multiconsult AS er plankonsulent.

Naboer og grunneiere varsles direkte. Kommentarer og merknader til planarbeidet skal sendes skriftlig til:
Multiconsult Norge AS, Seksjon for areal og utredning v/Heidi Havelin, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun eller epost: heidi.havelin@multiconsult.no innen 01.06.2020.

Vi ber særlig om merknader knyttet til utvidelsen av planområdet. Det er ikke nødvendig å sende inn tidligere innsendte merknader på nytt. De følger plansaken.