Varsel om oppstart av reguleringsplan

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 og §12-9 varslar Multiconsult ASA på vegne av AS Sævareid Fiskeanlegg oppstart av detaljregulering av eigedomane gnr. 96 bnr.9 mfl. i Fusa kommune. I samband med oppstart av planarbeidet vert også planprogrammet lagt ut på offentleg ettersyn.

Tiltakshavar er AS Sævareid Fiskeanlegg og forslagsstillar er Multiconsult ASA.

capture

Formålet med planen er å regulere eksisterande næringsområde og nytt næringsområde i fjellhall med tilhøyrande infrastruktur i tilknyting til eksisterande næringsareal. Planarbeidet omfattar også Sævareid sentrum.

Tiltaket utløyser krav om planprogram og konsekvensutreiing i samsvar med plan- og bygningslova §§ 4-1 og 4-2 og forskrift om konsekvensutreiingar.

Planprogram er utarbeida og kan lesast på Multiconsult si nettside www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/ og på Fusa kommune si nettside https://www.fusa.kommune.no/lokaldemokrati/kunngjeringarhoyringar/

Naboar og grunneigerar blir varsla direkte. Kommentarar og merknadar til planarbeidet kan sendast skriftleg til:
Multiconsult ASA v/ Vigdis Berge, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun eller epost: vigdis.berge@multiconsult.no innan 25.11.2016.