Varsel om oppstart av reguleringsplan for Jekteviksbakken, Bergen Moské i Bergen kommune, saksnr. 201910516/6

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Bergenhus, gnr. 164, bnr. 226 mfl., Jekteviksbakken, Bergen Moské i Bergen kommune. Tiltakshaver er Bergen Moské. Multiconsult Norge AS er plankonsulent. Planområdet ligger sentralt i den nordvestlige delen av Bergen sentrum, saksnr. 201910516/6. Nord og nordøst for tomten ligger Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen («Jussbygget») og Sydnes, i vest ligger Jekteviken, og i sørvest ligger kontainerhavnen Dokken. Planområdet er ca. 6,2 daa.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av arealene til eksisterende moské med byggeformål forsamlingshus med tilhørende kontor- og boligarealer (de siste vil være forbehold samfunnsrelaterte tjenester). Eksisterende verneverdig bygg skal bevares, og eksisterende grøntområde og trær skal skånes i størst mulig grad. Det planlegges et nybygg langs Torborg Nedreaas gate, sør i planområdet.

Planforslaget krever ikke behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger. Varseldokumentene kan leses på Multiconsults nettside www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/ Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Merknader og kommentarer til planarbeidet sendes skriftlig til:

Multiconsult Norge AS v/ Héctor Piña Barrios, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun eller e-post: hector.pina.barrios@multiconsult.no innen 20.12.2019.  Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til: Multiconsult Norge AS v/ Héctor Piña Barrios, tlf 55 62 33 41