Varsel om oppstart av reguleringsendring – Plan 276 – Fv. 212 Slettebrekka-Hetlevik og Plan 250 Nipa, Follese – Askøy kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet at Multiconsult på oppdrag fra Statens vegvesen starter arbeid med endring av gjeldene reguleringsplaner Plan 276 Fv. 212 Slettebrekka–Hetlevik og Plan 250 Nipa, Follese gnr. 12 bnr. 736 mfl.

I forbindelse med Askøypakken prosjekterer Statens vegvesen ny veg mellom Slettebrekka og Hetlevik fv. 212. Forslag til reguleringsendringer i gjeldende reguleringsplan Plan 276 knytter seg til optimalisering av vegløsninger. Gjeldende reguleringsplaner er utarbeidet etter planloven fra 1985. Reguleringsendringene utarbeides i henhold til gjeldende planlov fra 2008. Endringene får også følger for gjeldende boligplan Plan 250 Nipa-Follese. Endringer i Plan 276 som berører Plan 250 vil medføre at vegareal i endret Plan 276 opphever deler av Plan 250.

Merknader og innspill

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 17.02.2015 til:
Multiconsult, Nestunbrekka 99, 52221 Bergen eller vigdis.berge@multiconsult.no

Informasjon om planarbeidet er tilgjengelig på www.multiconsult.no/aktuelt under kunngjøringer.