Varsel om oppstart av reguleringsendring – Plan 148 – Fv. 212 Gang-/sykkelveg/fortau Lindhaugen–Slettebrekklia – Askøy kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet at Multiconsult på oppdrag fra Statens vegvesen starter arbeid med endring av gjeldene reguleringsplan Plan 148 Fv. 212 Gang-/sykkelveg/fortau Lindhaugen – Slettebrekklia i Askøy kommune.

I forbindelse med Askøypakken prosjekterer Statens vegvesen utbedring og bygging av gang-/sykkelveg/fortau langs fv. 212 Follesevegen. Forslag til reguleringsendringer av gjeldende reguleringsplan knytter seg til optimalisering av vegløsninger. Gjeldende reguleringsplan er utarbeidet etter planloven fra 1985. Reguleringsendringene utarbeides i henhold til gjeldende planlov fra 2008.

Merknader og innspill

Eventuelle merknader og innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 17.02.2015 til:

Multiconsult, Nestunbrekka 99, 52221 Bergen eller e-post vigdis.berge@multiconsult.no

Informasjon om planarbeidet er tilgjengelig på www.multiconsult.no/aktuelt under kunngjøringer.