VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR YTREBYGDA, GNR. 120 BNR. 59 MFL., VESTRE STORHEILIA

I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for Ytrebygda, gnr. 120, bnr. 59 mfl., Vestre Storheilia i Bergen kommune. Forslagsstiller er Søderaas Boliger AS, Forum Arkitekter AS er arkitekt og Multiconsult Norge AS er plankonsulent. Planområdet er avgrenset som vist i varselkart, og er 13,3 daa.

Planområdet

Planområdet ligger i Folldalen, rundt 300 meter øst for bybanestoppet på Råstølen i Sørås. Det ligger rundt 10 km sør for Bergen sentrum, og rundt 5 km øst for Flesland Bergen lufthavn. I gjeldende kommuneplans arealdel (KPA2018) ligger området i byfortettingssone, sone 2.
Planområdet er regulert til bolig i en eldre reguleringsplan for Ytrebygda, gnr. 120 bnr. 59-73, Nordås, Storheia vest, plan-ID 6210000. En del av planområdet ligger innenfor faresone høyspent, men høyspentlinjen er ikke etablert pr. i dag. En mindre del av planområdet er regulert til kjøreveg i en eldre reguleringsplan for Ytrebygda, gnr. 120 bnr. 13 og del av 35 mfl., Folldalsheia 2, plan-ID 17200000. Bybanen er regulert i tunell under bakken i den sørlige delen av planområdet i områderegulering for Ytrebygda, Bybanen Rådal-Flesland, plan-ID 61170000.

Formålet med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å utvikle boliger med tilhørende uteoppholdsareal og nødvendig infrastruktur. Området er en skråning mellom Folldalsheia og Vestre Storheilia. En utbyggingsstruktur må hensynta terrenget og sikre hensiktsmessige uteoppholdsarealer. Det vil være et viktig premiss å ivareta sammenhengen i grøntstrukturen i området.

KU-vurdering

Bergen kommune som ansvarlig myndighet har konkludert med at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger.

Merknader

Merknader til planarbeidet kan sendes skriftlig til: Multiconsult Norge AS, Seksjon for areal og utredning v/ Christian Frønsdal, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun, eller e-post: christian.fronsdal@multiconsult.no

Frist for merknader er satt til 12. mars 2021.