Varsel om oppstart av planarbeid for Ytrebygda, gnr. 116 bnr. 195 mfl. Sandsliåsen Utbygging, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Ytrebygda, gnr. 116 bnr. 195 mfl. i Bergen kommune. Forslagsstiller er Sandsliåsen 46 Utbygging AS. Utførende konsulent for planleggingen er Multiconsult Norge AS i samarbeid med Link Arkitektur AS. PlanID: 70900000. Bergen kommunes saksnr.: PLAN-2022/20706

Varslet planområde utgjør 22,3 daa, og er avgrenset som i kartene nedenfor. Planområdet ligger på Sandsli, rundt 15 km sør for Bergen sentrum og 3 km øst for Bergen lufthavn Flesland. I kommuneplanens arealdel 2018 er området hovedsakelig avsatt til byfortettingssone, sone 2, og en mindre del er avsatt til ytre fortettingssone, sone 3. Området er regulert til kontor i en eldre reguleringsplan for Håvardstunvannet, område øst, felt C, plan-id 6240000.

Området har god tilgjengelighet for gående og syklende og til kollektivtransport. Gangavstand til nærmeste bybanestopp i Sandslivegen er ca. 800 meter. Det går busser langs Sandslivegen (Fv 5170) i nordvest og Flyplassvegen (Rv 580) i sør. Hovedsykkeltraséen inn til sentrum ligger langs Flyplassvegen. Tilkomst med bil til planområdet er fra Flyplassvegen via Sandslivegen og Sandsliåsen.

Formålet med planarbeidet er transformasjon fra eksisterende kontor-/næringsformål til ny boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer i samsvar med føringer i kommuneplanens arealdel. I kombinasjon med boligene vil det vurderes å etablere noe næring av typen forretning/kafé/service i området. Ulike atkomstløsninger for bil til prosjektet vil vurderes i planarbeidet, og planområdet inkluderer derfor areal i/langs vegen Sandsliåsen både i nord og sør.

I oppstartsmøte for planen, som ble avholdt 02.02.2022, fremla Bergen kommune ønske om at det ble vist et alternativ for ombruk av eksisterende kontorbygg til boligformål. Det er etter dette blitt utarbeidet en ekstra mulighetsstudie for et slikt alternativ, og klimagassberegninger og planinitiativ er oppdatert til å vise både et ombruksalternativ og et alternativ der eksisterende bygg rives. Det vises til vurdering av alternativene i planinitiativet.

KU-vurdering
Bergen kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til: Multiconsult Norge AS v/ Linnea Kvinge Karlsen, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun, eller e-post: LKK@multiconsult.no innen 26. august 2022.