Varsel om oppstart av planarbeid for Ytrebygda, Gnr. 107, Bnr. 498, Espehaugen Øst I/L3

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljreguleringsarbeid for Ytrebygda, Gnr. 107, Bnr. 498, Espehaugen Øst I/L3 i Bergen kommune.

Forslagsstiller er BIR AS. Multiconsult Norge AS er plankonsulent.

Bakgrunnen for planarbeidet er at BIR sine eiendommer i Møllendalsveien 40 og Conrads Mohrs veg 15 må frigjøres til byutviklingsformål i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel og utbygging av bybanen. BIR ønsker derfor å samle driftsfunksjoner til eiendom Gnr. 107, Bnr. 498 Espehaugen 52 i Ytrebygda bydel.

Hensikten med planen er å tilrettelegge eiendommen på Espehaugen 52 for BIRs virksomhet med formål industri/lager.

Varslet planområde er vist i kartet ovenfor. Planområdet utgjør ca. 29 daa og omfatter gnr. 107 bnr. 498 m.fl. og deler av atkomstvei Espehaugen med sideareal. Området planlegges regulert til industri-/lagerformål og grønnstruktur i tråd med gjeldende kommunedelplan BLÅE. Planlagt ny bebyggelse vil i hovedsak bestå av lager, verksted, vaskehall og kontor. I tillegg er det behov for parkeringsplasser for renovasjonsbiler og privatbiler til de ansatte. Dagens virksomhet knyttet til avfall skal videreføres. Planen vil regulere for nødvendig forlengelse av fortau langs vei.

Bergen kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.

Naboer og grunneiere er varslet direkte med brev.

Merknader til oppstartsmeldingen

Eventuelle merknader /kommentarer til igangsetting av planarbeidet sendes skriftlig til: Multiconsult Norge AS v/Marie Bjelland, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun, eller e-post marie.bjelland@multiconsult.no innen 08.02.2019.