Varsel om oppstart av planarbeid for plan 517 – Forretning/bensinstasjon – gbnr 9/352, Juvikflaten i Askøy kommune

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet igangsettelse av privat detaljregulering for forretning/bensinstasjon på Juvikflaten, gnr. 9, bnr. 352, i Askøy kommune. Forslagsstiller er Uno-X Norge AS og Multiconsult Norge AS er plankonsulent.

Formålet med planarbeidet er å etablere Uno-X automatstasjon på parkeringsområdet til Rema 1000. Ny Uno-X automatstasjon er tenkt plassert slik at den i minst mulig grad hindrer annen biltrafikk og myke trafikanter som beveger seg i området.

Varslingsområdet er ca. 11 dekar og avgrenset som vist i kartet under. Endelig planavgrensning fastsettes i løpet av planarbeidet. Planområdet ligger innenfor forretningsområdet på Juvikflaten, og har adkomst fra den kommunale veien Juvikflaten. Eiendommen som søkes omregulert er gnr. 9, bnr. 352, adresse Juvikflaten 11. Området er i dag utbygd med Rema 1000 butikk og parkeringsplasser.


Figur 1: Varslingsgrense.

I gjeldende kommuneplan (2012-2023) er området satt av til forretning F8. Området er regulert til forretning/kontor i reguleringsplan 115-01 av 2004. Planlagt arealformål er kombinert forretning/bensinstasjon.

Askøy kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan sendes skriftlig til:
Multiconsult Norge AS, Seksjon for areal og utredning v/Lise Marie Laskemoen, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun eller epost liml@multiconsult.no innen 4. august 2020.