Varsel om oppstart av planarbeid for Gbnr. 7/13, «Myraneparken», Kleppestø

I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for gbnr. 7/13, «Myraneparken», Kleppestø. Forslagsstiller er Myraneparken AS, Arkitekt Rolf Eide AS er arkitekt og Multiconsult Norge AS er plankonsulent. Planområdet er avgrenset som vist i kartet under, og er ca. 16 daa.

Planområdet

Planområdet er lokalisert på Myrane, ca. 500 meter nordvest for Kleppestø sentrum. Det ligger rett sør for Kleppestø Ungdomsskole samt Askøy Videregående skole og øst for Helsetunet på Kleppestø. I gjeldende kommuneplans arealdel (KPA 2012-2023) er området avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Planområdet er i all hovedsak regulert til bolig/tjenesteyting (BKB1 og BKB2) i plan 362 – Områderegulering Myrane. I sørlig del av planområdet er avgrenset del av veiareal regulert i plan 334 – Hilleren, gbnr. 7/13 m.fl.

Planområdet som er skissert i planinitiativet er ca. 7 daa, og tar utgangspunkt i eiendom gbnr. 7/13 som forslagstiller er hjemmelshaver av. Områdeplan Myrane stiller imidlertid krav om felles planlegging for BKB1 og BKB2. Planområdet det varsles oppstart på er utvidet til 16 daa, og tar dermed høyde for dette kravet i sin utstrekning.

Mindre deler av planområdet omfattes av faresone for ras- og skredfare. Innenfor planområdet er det i områdeplanen for Myrane knyttet krav til type bebyggelse, uteoppholdsareal, adkomst, parkering, rekkefølgekrav til teknisk infrastruktur og samt krav om felles renovasjonsanlegg og energianlegg (nærvarmeanlegg med mulighet for påkobling framtidig fjernvarmeanlegg).

Formålet med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for bebyggelse i form av tjenesteyting og boliger i tråd med gjeldende områdeplan for Myrane. Ved varsel om oppstart foreligger det foreløpig kun utviklingsplaner for areal som forslagstiller er hjemmelshaver av. Askøy kommune har også interesser i området, og videre utviklingsplaner i tråd med kommunens interesser for hele planområdet må avklares som del av prosessen, og i samarbeid med Askøy kommune.

Utbyggingsstruktur i området vil hensynta terrenget og sikre hensiktsmessige uteoppholdsarealer. Det vil være sentralt å ivareta gode blågrønne strukturer og gangforbindelser i området.

Vurdering av krav om konsekvensvurdering

Askøy kommune som ansvarlig myndighet har konkludert med at tiltaket ikke er konsekvensutredningspliktig i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger.

Merknader til oppstartsmeldingen

Varseldokumentene og referat fra oppstartsmøtet med Askøy kommune kan leses på Multiconsults nettside: http://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/

Merknader til planarbeidet kan sendes skriftlig til:

Multiconsult Norge AS
Seksjon for areal og utredning
v/ Christine R. Nilsen
Nesttunbrekka 99
5221 Nesttun
E-post: christine.nilsen@multiconsult.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune, da dette blir ivaretatt samlet av Multiconsult. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 09. mars 2022.

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:
Multiconsult Norge AS v/ Christine Nilsen, tlf. 55 62 33 18

Videre saksgang

Etter at merknadsfristen for varsel om oppstart er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet i tett dialog med Askøy kommune som del av prosessen. Planforslaget vil deretter bli sendt til Askøy kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Askøy kommune vil til offentlig ettersyn varsle naboer og offentlige etater direkte. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre kommunal behandling. Planforslaget vil etter offentlig høring bli saksbehandlet i kommunen før det sluttbehandles politisk i kommunestyret.