Varsel om oppstart av planarbeid for Fana. gnr 9 bnr 302 mfl., Eikelund, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Fana. Gnr 9 Bnr 302 mfl., Eikelund i Bergen kommune. Forslagsstiller er Opphus AS. Utførende konsulent for planleggingen er Multiconsult Norge AS i samarbeid med TAG Arkitekter AS. PlanID: 71160000. Bergen kommunes saksnr.: PLAN-2022/23281

Planen er lokalisert i Sandbrekkevegen på Paradis, ca. 2,5 km nord for Nesttun og 6 km sør for Bergen sentrum. Landskapet i området er dalformet med eksisterende bebyggelse på høydene i øst og vest og forholder seg til Myravatnet i sør. På høydene står det også flere store trær av bevaringsverdi, hovedsakelig eiketrær. Den eksisterende bebyggelsen består av 9 boligbygg, med flere leiligheter og hybler i hvert bygg, samt en garasje.

Det er god tilgjengelighet for gående og syklende til området, og kort avstand til kollektivtransport. Nærmeste bybanestopp er i sentrum av Paradis (ca. 600 m mot vest), og det er busstopp på Fantoft og ved Tveiteråsskiftet. Adkomst med bil til planområdet er fra kommunal vei Sandbrekkevegen.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny småhusbebyggelse som tar utgangspunkt i eksisterende bebygde areal og tar hensyn til eiketrær, natur- og landskapskvaliteter. Det skal vurderes en kombinasjon av tomannsboliger, eneboliger i rekke, atriumhus og rekkehus med en tilpasset plassering i landskapet. Det er utarbeidet stedsanalyse og skisseprosjekt til oppstart som viser foreløpig konsept med totalt ca. 30-40 boenheter i planområdet. For å styrke de blågrønne kvalitetene med et nytt park-/bekkedrag, skal det vurderes å åpne bekken som i dag ligger i rør gjennom området.

Varslet planområde utgjør 43,2 daa, og er vist i figur 1. I tillegg til gnr. 9 bnr. 302 omfatter planområdet atkomstvei fra vest i privat del av Sandbrekkevegen, og del av kommunal vei Sandbrekkevegen med sideareal. Langs den kommunale veien vil det i planarbeidet tilrettelegges for videreføring av gang- og sykkelvei. I nord inkluderer planområdet del av Myravegen og areal rundt bekk på nordsiden, for å sikre areal knyttet til bekkeåpning. Endelig størrelse og avgrensning av planområdet blir avklart i planarbeidet.

KU-vurdering

Bergen kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:

Multiconsult Norge AS
Seksjon for Areal og utredning
Nesttunbrekka 99
5221 Nesttun
eller e-post: LKK@multiconsult.no  

Frist for å komme med merknader er 25. november 2022.