Varsel om oppstart av planarbeid for Fana, gnr. 13 bnr. 366 mfl. Paradis S2 og S3, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Fana, gnr. 13 bnr. 366 mfl. Paradis S2 og S3 i Bergen kommune. Forslagsstiller er Opphus AS. Utførende konsulent for planleggingen er Multiconsult Norge AS i samarbeid med Link Arkitektur AS.

Planen er lokalisert i sentrum av Paradis med adresse Paradisleitet 1. I kommuneplanens arealdel (KPA2018) er området en del av sentrumsområde S25, mens områdeplanen for Paradis sentrum (plan-id 60760000) regulerer arealet til sentrumsformål (S2 og S3) og offentlig torg (T1).

Formålet med planarbeidet er å regulere et fortettingsprosjekt med bolig, næring og offentlig torg, i tråd med områdereguleringsplanen. Forslagsstiller ønsker å bygge ut en kombinasjon av areal til sentrumsrettet næringsvirksomhet i deler av de første etasjene, og boliger med hovedvekt på familieboliger. Det er utarbeidet stedsanalyse og mulighetsstudie til oppstart som viser foreløpig konsept.

Planarbeidet har som mål å tilrettelegge for høy kvalitet på uteoppholdsareal og offentlig torg samt for en bymessig bebyggelse som tilpasser formspråk og skala til både eksisterende villabebyggelse og nye større utbyggingsprosjekter i nærliggende område.

Varslet planområde utgjør totalt ca. 8,9 daa og omfatter eiendommene gnr./ bnr. 13/168, 13/1130, 13/367, 13/366, 13/788 og 13/590. Plangrensen er satt i forhold til gjeldende områdeplan og er tilpasset pågående planarbeid for Fana gnr. 13 bnr. 1132, Tunvegen – Jacob Kjødes veg, gang- og sykkelveg (plan-id 65020000). Avgrensningen inkluderer fortau på østsiden av Storetveitveien, innkjøring og atkomstveg Paradisleitet med fortau og midlertidig riggareal, samt del av Sandbrekkevegen med fortau. Endelig størrelse og avgrensning av planområdet blir avklart i planarbeidet.

Bergen kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.

Naboer og grunneiere varsles direkte.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til: Multiconsult Norge AS v/ Linnea Kvinge Karlsen, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun, eller e-post: LKK@multiconsult.no  innen 13. november 2020.