Varsel om oppstart av planarbeid for Åsane, Gnr. 188 Bnr. 97 m.fl., Åsane Senter

I medhold av plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for eiendommene nevnt i overskriften.

Multiconsult Norge AS er plankonsulent og utarbeider planforslaget, i samarbeid med LINK arkitektur AS, på vegne av Thon Åsane AS.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling av sentrumsområde med ca. 500-600 boligenheter, uteoppholdsareal, hotell, torg og parkering under overflaten. Planforslaget krever ikke behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger.

Kunngjøring av offentlig ettersyn vil også bli annonsert i avisen og lagt ut på kommunen sine hjemmesider:
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev. Eventuelle kommentarer/merknader til planarbeidet skal sendes skriftlig til: Multiconsult Norge AS v/Christine R. Nilsen, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun eller e-post: christine.nilsen@multiconsult.no.

Spørsmål knyttet til reguleringsplanarbeidet kan stilles til Multiconsult Norge AS v/Christine R. Nilsen, tlf. 55 62 33 18 eller Heidi Havelin, tlf. 55 62 33 41.

Frist for merknader og kommentarer: 30.06.2018.