Varsel om oppstart av planarbeid for Årstad, GNR. 159, BNR. 959 mfl., Mindemyren felt S17, Bergen kommune

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat detaljregulering for Årstad, GNR. 159, bnr. 959 mfl., Mindemyren felt S17 i Bergen kommune.

Forslagsstiller er Kanalveien Utvikling AS, Link Arkitektur er arkitekt og Multiconsult Norge AS er plankonsulent. Planområdet er avgrenset som vist i varselkart, og er 39,8 daa.

Planområdet

Planområdet ligger på nordvestsiden av Solheimsvannet i den nordlige delen av Mindemyren, rundt 2,5 km sør for Bergen sentrum. I gjeldende områdeplan for Mindemyren (Årstad, Del av gnr 159, 15 og 17 m.fl., Mindemyren, plan-ID 61140000) er planområdet avsatt til sentrumsområde (S17 og deler av S16), park, torg, kjøreveg, gang-/sykkelveg og naturområde i sjø og vassdrag. I den nordlige delen av Solheimsvannet er det et bestemmelsesområde #8 der det kan etableres gangforbindelse over Solheimsvannet.

I gjeldende detaljreguleringsplan for Bybanen Bergen sentrum-Fyllingsdalen (Årstad, Bybanen Bergen sentrum-Fyllingsdalen, Delstrekning 2- Mindemyren, plan-ID 64860000) er arealene nærmest veien regulert til bebyggelse og anlegg, og ligger innenfor bestemmelsesområde for midlertidig anlegg- og riggområde, #91. Områdeplan for Mindemyren skal gjelde foran plan for bybanen fra ett år etter at bybaneanlegget er åpnet for ordinær drift.

Formålet med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å utvikle området til hovedsakelig boliger, noe bymessig næringsvirksomhet og barnehage. Parkområdet langs Solheimsvannet og torgareal i områdeplanen planlegges videreført. Gangbroforbindelse over Solheimsvannet vil vurderes som del av planen. Formålet er i tråd med områdeplan for Mindemyren.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan sendes skriftlig til:
Multiconsult Norge AS, Seksjon for areal og utredning v/ Heidi Havelin, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun eller e-post: heidi.havelin@multiconsult.no innen 16. mars 2020.