Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering Stamneset

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Stamneset, Innerkvarøya, i Lurøy kommune. Tiltakshaver er Kvarøy fiskeoppdrett AS, forslagsstiller er Multiconsult Norge AS. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av akvakulturanlegg med tilhørende teknisk infrastruktur på Innerkvarøya.