Varsel om oppstart av omregulering Storkmarknes kystlandsby, Hadsel kommune

Ihht. Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved om at det er igangsatt arbeid med omregulering for Stokmarknes Kystlandsby, på Børøya. Tiltakshaver er Bernh. Wedding AS og forslagsstiller er Multiconsult Norge AS.