Varsel om oppstart av endring og høring av reguleringsplan – 614 Holstneset i Harstad sentrum

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-14 varsles det herved omfølgende: Oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan 614 Holstneset i Harstad sentrum og plandokumenter på høring.

Tiltakshaver er Holsneset Eiendom AS og forslagsstiller er Multiconsult Norge AS. Hensikten med arbeidet er å åpne for endringer knyttet til byggetrinn 2 innenfor område BBB1. Endringene handler om etablering av to bygningsvolum istedenfor tre, avsetting av areal til gjesteparkering, etablering av ny gangsone til uteareal, endring av parkeringsadkomst og justering av kaipromenade. Endringene anses som mindre justeringer og gjennomføres med en forenklet prosess.

Planendringene er ikke vurdert å utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger. Grunneiere og berørte naboer blir varslet direkte.

Eventuelle kommentarer og merknader til den igangsatte planendringen, eller revidert planmateriale, sendes skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no innen 06.09.2020, med kopi til Harstad kommune på postmottak@harstad.kommune.no.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:
Tom Langeid: 951 90 790 | tom.langeid@multiconsult.no