Varsel om oppstart av detaljregulering for Aldalen Akvakulturområde (PlanID 20220300)

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla oppstart av privat detaljregulering for Aldalen akvakulturområde, Lønningdal i Bjørnafjorden kommune. Forslagsstillar er Bolaks AS, og Multiconsult Norge AS er fagkyndig og utførande rådgjevar.

Se alle varslingsdokumenter vedlag til høyre.