Varsel om oppstart av arbeid, høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Koloåsen steinbrudd

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for deler av eiendommene gnr./bnr. 251/1, 251/2 og 252/2 i Melhus kommune. Planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet ligger sør for Tømmesdalsvegen og Kvennabakkan skianlegg. Hensikten med planen er å legge til rette for steinbrudd med tilhørende atkomstveg i Koloåsen. Ramlo Sandtak AS er forslagsstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent.

koloasen-steinbrudd

Planarbeidet er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel for Melhus kommune, vedtatt 16.12.14. Det skal utarbeides konsekvensutredning til planen. Forslag til planprogram beskriver formålet med planarbeidet, hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, behov for utredninger og aktuelle alternativer og planprosessen med frister, deltagere og opplegg for medvirkning.

Forslag til planprogram finner du her.

Informasjonsmøte den 24.11.16

Vi inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet i Tømmesdalen grendahus den 24. 11.16 kl. 19.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet sendes innen 6. januar 2017 til:

sissel.enodd@multiconsult.no eller Multiconsult ASA v/Sissel Enodd, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim.

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult ASA v/Sissel Enodd, tlf. 73103263/45269562 eller Ramlo Sandtak v/Tore Ramlo, tlf. 90087000.