Varsel om igangsetting av detaljreguleringsplan i Trondheim kommune

Detaljreguleringsplan for del av Alette Beyers Veg. På vegne av Trondheim kommune v/Miljøpakken og i medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for del av Alette Beyers veg. Planområdet omfatter gbnr. 100/118 m.fl. i Trondheim kommune.

Trondheim kommune, Miljøpakken er forslagsstiller og Multiconsult er plankonsulent.

Planområdet

Planområdet ligger på Byåsen, øst for Byåsen videregående skole. Planområdet som varsles er ca. 8 dekar, og er vist på kartutsnittet på neste side. Planområdet består av trafikkareal, veggrøft, private boligtomter/hager og friområde. Alette Beyers veg er forbindelse mellom Nordre Hallsetveg og Selsbakkvegen, og er adkomst for Rådmannsvegen og Waldemar Aunes veg. Planområdet omfatter strekningen mellom Nordre Hallsetveg og Waldemar Aunes veg.

Oversiktskart. Planområdets lokalisering er vist med rød sirkel.

Kartutsnittet over viser varslet planområde med svart stiplet linje.

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å utvide fortau på vestsiden av Alette Beyers veg, mellom Waldemar Aunes veg og Nordre Hallsetveg. Det er planer om å utvide eksisterende fortau fra 1,5 m til 2,25 m eller 2,5 m asfaltert fortau pluss skulder.
Langs resterende deler av Alette Beyers veg, mellom kryss ved Waldemar Aunes veg og ned til Selsbakkvegen, er det allerede etablert fortau med god bredde på begge sider av vegen. Utvidelse av fortauet vil sikre myke trafikanter et trafikksikkert tilbud langs hele Alette Beyers veg som er skoleveg og har adkomst til en rekke viktige målpunkt som Metrobuss, lokalt sentrum, kirke og flere skoler.

Sentrale tema i planarbeidet

Sentrale tema i planarbeidet vil blant annet være trafikksikkerhet og trafikkavvikling, påvirkning på eksisterende bebyggelse, infrastruktur og vegetasjon, nullvekstmålet for personbiltrafikk, flomveier og overvannshåndtering.

Vanligvis reguleres og opparbeides det fortau med standard bredde 3,0 meter, hvorav 2,5 meter er asfaltert bredde og 0,5 meter er skulder/snøopplag. Forslagsstiller vurderer at det kan være utfordrende å oppnå standard bredde for dette fortauet, da dette krever erverv av private hager. Alternative løsninger vil derfor bli vurdert, blant annet 2,5 m bredde, der 2,25 m er asfaltert bredde og 0,25 m er skulder/snøopplag. Det vises i den forbindelse til tidligere oversendte brev og tegninger til berørte grunneiere der denne løsningen er lagt til grunn.

Eksisterende fortau på østsiden av Alette Beyers veg med bredde som varierer mellom 1,5 og 2,0 meter skal videreføres. For å få plass til nytt fortau på vestsiden planlegges det å redusere vegbanebredden fra 6,0 meter til 5,5 meter. Vegbanebredden kan ikke reduseres ytterligere, da det vil føre til at større kjøretøy ikke kan passere hverandre. I forbindelse med planarbeidet vil konsekvensene av å regulere fortau med ulike bredder belyses.

Bygging av fortauet berører offentlig friområde, og eksisterende trær kan bli berørt. Trær vil bli målt inn slik at det blir klart gjennom planen hvilke trær som kan bevares og hvilke som eventuelt må fjernes. For trær som må fjernes, skal planting av nye trær vurderes.

Byggegrense til eiendommer langs denne delen Alette Beyers veg vil bli regulert. I utgangspunktet legges det opp til å videreføre byggegrense i den reguleringsplan som gjelder for nordlige deler av planområdet – r0134i, med byggegrense på 12,5 meter fra midten av vegen. Deler av boligtomter som vil ligge mellom areal til fortau og veggrunn og byggegrensen, reguleres til boligbebyggelse.

Forholdet til andre planer

Planområdet er avsatt til nåværende boligbebyggelse og offentlig friområde i kommuneplanens arealdel 2014-2024. Varslet planområde ligger delvis innenfor to bestemmelsesområder i kommuneplanens arealdel; Hallset lokalsenter med prioritert tilgjengelighet for fotgjengere, og fastsatt kollektivåre.

Kartutsnitt av Kommuneplanens arealdel Trondheim kommune 2014-2024.

I trafikkreguleringsplan for del av Alette Beyers veg fra 1974, r0134l, er det regulert inn et fortau på 1,25 meter og byggegrense 12,5 meter fra vegmidt. Vegbanen er regulert til 6 meter. I planforslaget legger man opp til å videreføre byggegrense på 12,5 meter.

r0134l Trafikkreguleringsplan for del av Alette Beyers veg fra 11.november 1974.

Ikke krav om konsekvensutredning

Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan. Trondheim kommune har vurdert at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning eller planprogram, jf. PBL § 4-2 og tilhørende forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket inngår ikke i vedlegg I eller II til forskriften. Sentrale tema vil likevel bli utredet.

Videre planprosess
Dette brevet sendes til berørte grunneiere og grunneiere som grenser til planområdet. I tillegg sendes det til aktuelle myndigheter og organisasjoner. De som ønsker, kan komme med innspill til planarbeidet. Etter at frist for innspill er gått ut, utarbeider Multiconsult forslag til reguleringsplan på vegne av Trondheim kommune. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte myndigheter varsel om dette og kan komme med merknader innen fristen. Offentlig ettersyn blir kunngjort i Adresseavisen, og på kommunens nettsider.

Befaring

Miljøpakken vil ta kontakt med berørte grunneiere for å avklare om det ønskes befaring.

Merknader til oppstartmelding

Innspill til planarbeidet kan sendes skriftlig til Multiconsult v/ Ingvill Eikelund, Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim eller e-post ingvill.eikelund@multiconsult.no

Frist for innspill er 11.09.20

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Multiconsult v/ Ingvill Eikelund på e-post ingvill.eikelund@multiconsult.no eller på tlf. 90834139.