Varsel om igangsetting av detaljregulering for ny gang- og sykkelveg langs fv. 705 mellom Elvran og Elvarli boligfelt.

På vegne av Stjørdal kommune og i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av detaljregulering av en ca. 2 km ny gang- og sykkelveg mellom Elvran og Elvarli boligfelt langs fv.705 (Selbuvegen) i Stjørdal kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny gang- og sykkelveg på strekningen Elvran – Elvarli boligfelt. Dette anses som viktig for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter på strekningen, spesielt for skolebarn mellom boligfeltet og oppvekstsenteret på Elvran. På sikt kan en ny gang- og sykkelveg bli en del av en helhetlig gang- og sykkelveg mellom Sætnan og Elvarli boligfelt.

Strekningen er ikke regulert tidligere men er i gjeldende kommuneplan lagt inn som fremtidig gang- og sykkelveg. Det er også et krav i gjeldende kommuneplans bestemmelser om at gang-/sykkelveg på strekningen etableres før Elvarli boligfelt kan videreutvikles.

Viktige utfordringer i planprosessen blir å minimere tap av landbruksjord, stramme opp kryss fv. 705 og fv. 6784 og se på muligheten for å bedre standarden på avkjørsel til Elvarli boligfelt med tanke på økt trafikk ved fremtidig utvikling av boligfeltet.

Det inngår et større område øst for fv. 705 i foreløpig planområde fordi man i tidlig fase ønsker å se på flere løsninger for plassering av gang- og sykkelvegen.

Ikke krav om konsekvensutredning:

Stjørdal kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter reglene i PBL § 4-2 med tilhørende forskrift. Sentrale tema vil likevel bli utredet. Det vil ikke bli utarbeidet et planprogram for reguleringsplanen. 

Videre planprosess:

Dette brevet sendes til berørte grunneiere og grunneiere som grenser til planområdet. I tillegg sendes det til aktuelle myndigheter og organisasjoner. De som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Etter at frist for innspill er gått ut, utarbeider Multiconsult forslag til reguleringsplan på vegne av Stjørdal kommune. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte myndigheter varsel om dette og kan komme med merknader innen fristen. Offentlig ettersyn blir også kunngjort i Bladet, og på kommunens nettsider.

Innspill til planarbeidet sendes innen 15.08.18 til:

anders.lund@multiconsult.no eller

Multiconsult Norge AS v/ Anders Lund, Postboks 6230 Torgarden, 7486 Trondheim

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Anders Lund, telefon: 45 88 10 25, mailto:anders.lund@multiconsult.no eller:

Oppdragsgiver v/Klas Kolden, telefon: 74833515, klas.kolden@stjordal.kommune.no