Varsel om igangsetting av detaljregulering for ny gang- og sykkelveg langs fv. 6680, Kambrua – Lia.

På vegne av Trondheim kommune, kommunalteknikk og i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, varsles oppstart av detaljregulering av en ca. 3 km ny gang- og sykkelveg mellom Kambrua og Lia langs fv.6680.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det på sikt kan bygges ny gang- og sykkelveg på strekningen Kambrua – Lia. Denne planlegges nå samtidig som det er en pågående prosess for nytt vann- og avløpssystem i det samme området. På sikt kan en ny gang- og sykkelveg på denne strekningen bli en del av en helhetlig gang- og sykkelveg mellom Klæbu og Trondheim øst, samt å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende.
Strekningen er ikke regulert tidligere og er i kommuneplanens arealdel satt av til LNFR og hovedveg.

Kartutsnittet over viser foreløpig avgrensning av planområdet med svart, stiplet linje.

Viktige utfordringer i planprosessen blir bl.a. å ta vare på vegetasjon langs Nidelva, minimere tap av landbruksjord, ta vare på tilgjengelighet og friluftslivmuligheter ved Tillerbrua og rydde opp i adkomstforholdene i Eklestrøa.

Liabekken inngår i varslingsområdet, da man på dette tidspunktet ikke kan utelukke behov for erosjonssikring av bekken ifb. med bygging av ny gang- og sykkelveg.

Trondheim kommune, kommunalteknikk, er oppdragsgiver og tiltakshaver, mens Multiconsult Norge AS er plankonsulent.

Ikke krav om konsekvensutredning

Trondheim kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter reglene i PBL § 4-2 med tilhørende forskrift. Sentrale tema vil likevel bli utredet og forslagsstiller ber også om innspill på dette. Det vil ikke bli utarbeidet et planprogram for reguleringsplanen.

Videre planprosess

Dette brevet sendes til berørte grunneiere og grunneiere som grenser til planområdet. I tillegg sendes det til aktuelle myndigheter og organisasjoner. De som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Etter at frist for innspill er gått ut, utarbeider Multiconsult forslag til reguleringsplan på vegne av Trondheim kommune, kommunalteknikk. Forslagsstillers planforslag sendes deretter til Trondheim kommune for saksbehandling. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte myndigheter varsel om dette og kan komme med merknader innen fristen. Offentlig ettersyn blir også kunngjort i Adresseavisen, og på kommunens nettsider.

Innspill til planarbeidet sendes innen 04.05.18 til:
anders.lund@multiconsult.no eller
Multiconsult Norge AS v/ Anders Lund, Postboks 6230 Torgarden, 7486 Trondheim

Spørsmål kan rettes til:
Multiconsult v/Anders Lund, telefon: 45 88 10 25, anders.lund@multiconsult.no