Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Spongdalsvegen 828 – Gamle Spongdal skole

Vi informerer om at tomta til gamle Spongdal skole planlegges omregulert til boligformål og at planarbeidet nå settes i gang. Reguleringsplanen vil også omfatte vegen Brågeilan og tilrettelegging for rutebusser ved dagens busstopp ved Spongdal skole.

Planområdet omfatter hele eller deler av følgende eiendommer i Trondheim kommune, gnr./bnr. 221/3, 221/15, 224/2, 224/15, 225/1, 225/2, 225/9, 225/16, 225/21, 225/27, 225/29, 225/41, 225/50, 225/57, 225/61, 225/95, og 234/23.

Det er utarbeidet mulighetsstudie for gamle Spongdal skole som utgangspunkt for reguleringsplanen. Mulighetsstudien kan ses her.

470540_spongdal-mulighetsstudie-redusert-1909163

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 73103263/45269562

Innspill til planarbeidet sendes innen 20.12.16 til:

sissel.enodd@multiconsult.no eller
Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd,
Pb. 6230 Sluppen, 7486 Trondheim.