Varsel om endring av reguleringsplan Voss Hyttegrend

I medhald av plan- og bygningslova §§12-8 og 12-14 vert det med dette varsla reguleringsendring av gjeldande reguleringsplan for Voss Hyttegrend, planID: 12352015001 i Voss Herad.

Formålet med planarbeidet:

Endringsbehovet omfattar endringar av plankart og føresegner slik at de samsvarer med omsøkte og godkjende løysingar for høgdebasseng, skibru og opparbeida løysingar for skiløypetrasear, skibru, renovasjonsområder og parkeringsplass samt regulerte tilkomstspiler for hyttetomter.

I føresegnene vert det føreslått tilføyingar som sikrar at skiløypetraseane kan nyttast som sykkeltrasear utanom skisesong og når det ikkje er snø.

I vedlagde planskildring av foreslått reguleringsendring er det vist og omtalt planendringane.

Kapittel 5 i planskildringa omtaler endringar i plankartet innanfor dei ulike delområda (Vikeshagen, Himlesdalen og Oldesåsen). Kapittel 4.4 omtaler foreslått endring i føresegner.

Merknader:

Merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast per e-post til: toril.amundsen@multiconsult.no

Frist for uttale til planarbeidet er sett til 19. august 2022.
Spørsmål knytt til planarbeidet kan rettast til Toril Amundsen, tlf. 55623375