Varsel om endring av reguleringsplan for Åsane videregående skole, kulturhus og bibliotek

Varsel om endring av reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, endring av reguleringsplan for Åsane videregående skole og kulturhus og bibliotek ID65260000.

Forslag til reguleringsendring er utarbeidet av Multiconsult på vegne av Constructa Entreprenør AS for Hordaland Fylkeskommune.

Endring av vedtatt reguleringsplan er knyttet til :

  • Byggehøyde for verkstedsrom ved nordre fasade på ny skole, fra maks kote +95 til maks kote +97.
  • Endret areal til teknisk bygg på tak i bestemmelsene. Kulturhusdelen er samlet i nytt bygg. Det medfører behov for økt areal til teknisk rom på tak.
    Utforming av glasstak er endret fra flatt til skråstilte glassflater som blir høyere enn maks byggehøyde +107.
  • Endret arealbruk i plankartet for avstigningsplass / stopplomme langs veg i øst.
  • Utvidelse av planområdet for å regulere rigg og anlegg på arealer som trengs til å etablere ny veg i vest og snusløyfe i sør, samt tilpasning til eksisterende veger og kjørbar gangveg.
  • Tilpasning av arealformål til vedtatt reguleringsplan for Myrdal idrettspark. Kobling av gangveg til fortau i vest og kobling av eksisterende veg i sør.
    Justering av plankart i forhold til trafikkplan godkjent på vilkår av Bymiljøetaten, gjelder snusløyfe i sør, parkeringsplasser og tilkobling til tilstøtende veger.

Merknader

Vi ber om at merknader til planarbeidet har overskrift Merknad til endring av reguleringsplan for Åsane VGS og Åsane kulturhus og bibliotek.

Merknader og innspill til foreslått endring av reguleringsplan for nye Åsane videregående skole og kulturhus bes sendt skriftlig innen 30.11.2018 til:

MULTICONSULT Norge AS, v/ Toril Amundsen
Nesttunbrekka 99
5221 NESTTUN
eller e-post: toril.amundsen@multiconsult.no

Dersom det er spørsmål knyttet til varsel om endring av detaljplan, kan spørsmål rettes til Multiconsult v/ Toril Amundsen, 55 62 33 75, toril.amundsen@multiconsult.no.

Gjeldende reguleringsplan (planID65260000) finnes på braPlan Bergen