Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for planovergangstiltak ved Alstadhaug/Eggen, Levanger kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for deler av eiendommene gnr/bnr 23/2,6,13,15,20,28,54,56 og 522/1.

Hensikten med planen er å bedre sikkerheten på bane og veg. Planovergangen KO-PLO-002180 ved Alstadhaug/Eggen saneres og det etableres ny veg vestover langs jernbanen med tilkobling til fv. 119.

Innspill til planarbeidet sendes innen 16.10.17 til:

anders.lund@multiconsult.no eller

Multiconsult ASA v/ Anders Lund, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Anders Lund, tlf. 45881025