Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Liankrysset, Fv. 723 og Fv. 32

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for deler av eiendommene gnr/bnr 94/1,2,3,4,6,12,30,34,56,65,73, 1032/1 og 1723/35,36.

Hensikten med planen er å få ombygget krysset slik at det tilfredsstiller krav til transport av vindturbiner ut til Harbaksfjellet.

Statens Vegvesen på vegne av STFK er forslagstiller, og Multiconsult er plankonsult.

Informasjonsmøte den 17. oktober 2017 kl. 18.00

Det vil bli holdt et informasjonsmøte på Stokksund oppvekstsenter tirsdag den 17. oktober kl. 18.00. Her vil det bli muligheter til å få informasjon om foreløpige planer knyttet til nødvendige vegutbedringstiltak mellom Herfjorden og Harbak. I tillegg vil det bli orientert om nybygging av fv. 723 med bru og tuneller mellom Ryssdalen og Herfjorden.

Informasjonsmøtet er åpent for alle, og det blir mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill. Representant for Statkraft vil være tilstede.

Innspill til planarbeidet sendes innen 03.11.2017

Innspill til planarbeidet sendes innen 03.11.17 til

anders.lund@multiconsult.no
eller

Multiconsult Norge AS v/ Anders Lund,
Postboks 6230 Sluppen,
7486 Trondheim

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Anders Lund, tlf. 45881025