Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan og invitasjon til informasjonsmøte – Planovergangstiltak ved Bjørånes, Stor-Elvdal kommune

Vi informerer om at det er satt i gang arbeid med reguleringsplan arbeid med reguleringsplan for planoverganger på Bjørånes, Stor-Elvdal kommune.

Hensikten med planen er å etablere en sikker, planskilt kryssing av Rørosbanen i kulvert. For å redusere uønskede hendelser mellom tog og annen trafikk skal fem planoverganger stenges. Planarbeidet vil omfatte nødvendige veger for å lede trafikken til ny undergang og ny avkjørsel fra fv. 633, Atnaveien.

Bane NOR er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent.

Informasjonsmøte den 30. mars 17 kl. 17.00

Vi inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet i Storstua på Koppang torsdag den 30. mars 2017 kl. 17.00-18.30.

Innspill til planarbeidet sendes innen 07.04.17 til:

sissel.enodd@multiconsult.no eller

Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 73103263/45269562 eller Bane NOR v/ Åge Sjømark, telefon 916 92 555.