Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Valsneset, Bjugn kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplanarbeid for deler av 3/13,15,17,18,20,32,33,42,51,67,80,97,132,133,139,140,183,184,185,187,188,189,190,191,192,193,195,196 og 3/20/2.

Hensikten med revidering av planen er nye behov i planområdet som ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan fra 2003. Det vil bli sett på behov for endringer av formål, blant annet mulighetene for areal til utfylling i sjø og ny kai. Eiendommen Vågan, som ble tatt ut av planen og regulert i 2011, blir tatt med i ny plan. Planbeskrivelse må utarbeides og bestemmelser endres. Bestemmelser sammen med plankart og formål må tilpasses ny planlov fra 2009. Det skal også utarbeides ROS-analyse.

Kopparn Utvikling AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent.

Innspill til planarbeidet sendes innen 05.05.17 til:

bard.oyvind.solberg@multiconsult.no eller

Multiconsult ASA v/ Bård Øyvind Solberg, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Bård Øyvind Solberg, tlf. 73103240/90919489