Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering – eiendom 225/12, 228/7 m.fl., Spongdal, Trondheim kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang reguleringsplanarbeid for deler av 222/50, 224/15, 225/12, 225/108 og 228/7.

Hensikten med planen er regulere eiendommene til boligbebyggelse. I eksisterende reguleringsplan, r0328v fra 2009, er eiendommen regulert som næringsformål. I kommuneplanens arealdel 2012 – 2024 (vedtatt 2013), er området satt av til boligformål. Tiltakshaver har kommet til at man ønsker å regulere sin eiendom i tråd med kommuneplanen.

Wullum Amcar AS er oppdragsgiver og Multiconsult ASA er plankonsulent.

Innspill til planarbeidet sendes innen 06.06.17 til:

bard.oyvind.solberg@multiconsult.no eller

Multiconsult ASA v/ Bård Øyvind Solberg, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Bård Øyvind Solberg, tlf. 73103240/90919489