Styrdalen, Berlevåg – varsel om høring og offentlig ettersyn detaljregulering

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 varsles det herved om høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Styrdalen i Berlevåg kommune. Tiltakshaver er Varanger KraftHydrogen AS, og Multiconsult er engasjert til å forestå med planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av flere bygninger i et opparbeidet driftsområde nederst i Styrdalen. Bygningene skal fasilitere virksomheten knyttet til Raggovidda vindkraftverk. Området er fra før opparbeidet med en garasje på en avrettet grusflate.

Planavgrensning

Planområdet utgjør 12, 9 daa, og er avgrenset som vist i kartskisse i vedlegg. Planområdet omfatter hele gnr/bnr 9/44 og deler av 9/1.

Planstatus

Planområdet er i gjeldende kommuneplanens arealdel (05.09.1995) avsatt som LNFR. I planbeskrivelsen til denne planen er det opplyst om at det ikke tillates oppføring av spredt bolig-, ervervseller fritidsbebyggelse. Arealet er ikke detaljregulert. For en del av området ble det gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av
parkeringsanlegg. Dispensasjonen ble gitt av formannskapet i møte 31.03.2020, sak 20/20.

I det foreløpige konseptet legges det til rette for 630 m2 bebyggelse, som også inkluderer eksisterende garasje. Foreløpig planlagt yggehøyde er 7 meter. Det planlegges adkomstvei der det er en eksisterende avkjørsel i dag, og en internvei med en bredde på 5 meter. Forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det er vurdert at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt etter forskrift om konsekvensutredninger. Kommunen har kvalitetssikret forslagsstillers vurdering og kommet til samme konklusjon.

Medvirkning

Frist for å komme med innspill er 16.11.2021. Innspill sendes til Multiconsult Norge AS, på e-post: tromso@multiconsult.no, med kopi til Berlevåg kommune på postmottak@berlevag.kommune.no, innen
16.11.2021.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Tom Langeid, på 951 90 790 eller tom.langeid@multiconsult.no.