Offentleg ettersyn av detaljregulering for Aldalen akvakulturanlegg

Plan- og bygningsutvalet har vedtatt å leggja ovannemnde plan ut til offentleg ettersyn.

Planarbeidet starta som følgje av planlagt ny straumkabel ut Samnangerfjorden for elektrifisering av to anlegg i Nordsjøen. Grunna ny kabel i sjø må ankerfesta til eksisterande oppdrettsanlegg i området flyttast og endrast geografisk.

Når ankerfeste og fortøyning først må flyttast ønskjer tiltakshavar å oppdatere anlegget slik at det tilfredsstiller dagens krav.

Eventuelle merknader må sendast til post@bjornafjorden.kommune.no innan 04.09.2023.

Du finn plan, føresegn og saksutgreiing her:
https://innsyn.onacos.no/bjornafjorden/mote/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021190481&

Vis til saksnummeret 22/1906.