Joma industriområde, Røyrvik

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid.

Vi informerer om at det i henhold til plan- og bygningsloven §12-8 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Joma jomaindustriområde, gnr/brnr. 73/81,82 og 83. Planen skal legge til rette for ny drift av Joma gruver.

Joma Gruber var i drift fra 1972 til 1998. Det er nå et ønske om å legge til rette for ny drift i det gamle gruveområdet. Generelt planlegges det at det meste av avgangsmasser skal deponeres inne i gruvegangene, men det vil i en oppstartsfase være noe behov for deponering i Hudningsvatnet.

Planområdet er cirka 1900 dekar stort og er i praksis det samme arealet som tidligere var i bruk til gruvedrift.

Planområdet er i hovedsak definert som dagens industriområde, dagbruddet med noe omkringliggende areal og deler av Østre Hudningsvatnet/Hutnegejaevrie. I tillegg ligger det 7 luftesjakter oppe på fjellet sør-øst for dagbruddet innenfor eiendom 73/83. Disse vil bli beholdt som luftesjakter og disse planlegges inkludert i planområdet.


Kartutsnitt som viser forslag til avgrensning av planområdet med svart stiplet linje. Eiendomsgrenser er vist med røde linjer.

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning. Forslag til program for planarbeidet legges nå ut til høring og offentlig ettersyn i tråd med med plan- og bygningslovens §12-9.

Forslag til planprogram beskriver formålet med planarbeidet, hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, behov for utredninger og gir en oversikt over planprosessen med frister, ansvar og opplegg for medvirkning.

Forslag til planprogram er tilgjengelig på:

Spørsmål ifb med den planlagte virksomheten til Joma Gruver AS kan rettes til:
Arve Haugen tlf 907 48431 og e-post: ar-hau5@online.no
Odd Mikkelsen tlf 900 65755 og e-post: jnas@online.no

Spørsmål ifb med planarbeidet kan rettes til Multiconsult AS:
Bård Øyvind Solberg tlf 73 10 32 40 og bard.oyvind.solberg@multiconsult.no
Anders Lund tlf 73 10 34 36 og anders.lund@multiconsult.no

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet sendes innen 02.11.18 til:
E-post: anders.lund@multiconsult.no

Multiconsult ASA v/ Anders Lund, Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim