Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning – Furukollen, Støren

Vi informerer om at det I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Furukollen ved Støren. Forslag til planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Winsnes Maskin & Transport AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent.

Planen skal legge til rette for videre utvikling av steinbrudd og skytebane i Furukollen.

Forslag til planprogram beskriver formålet med planarbeidet, hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, behov for utredninger og aktuelle alternativer og planprosessen med frister, deltagere og opplegg for medvirkning.

Informasjonsmøte den 20.02.17

Vi inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet hos Winsnes Maskin & Transport, Soknesøran 8, Støren mandag den 20. februar 2017 kl. 18.00.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet sendes innen 17. mars 2017 til:

sissel.enodd@multiconsult.no eller

Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim.

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 73103263/45269562