Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning – Rana industri- og intermodale terminal

Vi informerer om at det I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Rana Industri- og Intermodale terminal. Forslag til planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Mo industripark AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent.

Planen skal legge til rette for utvikling av Rana Industri- og Intermodale terminal med ny dypvannskai, etablering av jernbaneterminal, ny stamvegatkomst og nye arealer for industri-, lager- og terminalvirksomhet.

Forslag til planprogram beskriver formålet med planarbeidet, hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, behov for utredninger og aktuelle alternativer og planprosessen med frister, deltagere og opplegg for medvirkning.

Informasjonsmøte den 31.01.17

Vi inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet i Fyrhuset Langneset den 31.01.17 kl. 18.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet

Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet sendes innen 20. februar 2017til:

sissel.enodd@multiconsult.no eller

Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim.

Spørsmål kan rettes til:

Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 73103263/45269562