I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det nå er satt i gang arbeid med reguleringsplanarbeid for Åsane VGS, ny videregåendeskole og kulturhus i Åsane.

Reguleringsplanen utarbeides av Multiconsult på vegne av Constructa Entreprenør AS for Hordaland Fylkeskommune.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ny videregående skole for ca 1085 elever med kulturhus/bibliotek for Åsane bydel og tannhelsetjeneste og opplæringskontor for byggfag.

Skolen skal ligge sentralt i Åsane på tomten der dagens U.Phils skole holder til. Skolen blir på cirka 17.900 kvadratmeter.

I tillegg til skole og voksenopplærings-senter skal bygget romme kulturhus, bibliotek, tannhelsekontor og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Mottatte merknader og innspill vil bli vurdert ved utarbeidelse av forslag til reguleringsplan.

Vi ber om at merknader til planarbeidet har overskrift Merknad planoppstart Åsane VGS og Åsane kulturhus.

Dersom det er spørsmål knyttet til varslingen om planoppstart, kan spørsmål rettes til

Hordaland Fylkeskommune v/ Merete Hauge, 55 23 95 88, merete.hauge@hfk.no eller til

Multiconsult v/ Toril Amundsen, 55 62 33 75, toril.amundsen@multiconsult.no.

Eventuelle merknader/kommentarer til planarbeidet skal sendes skriftlig innen 22.02.2017 til:

Multiconsult ASA,

v/ Toril Amundsen,

Nesttunbrekka 99,

5221 NESTTUN,

eller e-post: toril.amundsen@multiconsult.no.