Endring av detaljert reguleringsplan for Holstneset plannr. 5402_614

Iht. plan- og bygningslovens § 12-14 søkes det herved om endring av plan 614 Detaljert reguleringsplan for Holstneset. Detaljreguleringsplan for Holstneset ble vedtatt 21.04.2016, i ettertid har planen blitt endret i 2017, 2018 og 2020.

Forslag til endring

I forbindelse med etablering av byggetrinn 2 på Holstneset er det avklart at etablert renovasjonsanlegg er for lite for det kommende byggetrinnet.

Renovasjonsanlegget ønskes derfor utvidet med ytterligere 3 nedgravde tanker på nordsiden av etablert anlegg. Ønsket areal for utvidelse vil være ca. 2 x 6 meter. Som følge av endringen omreguleres 12m2 av regulert lekeplass, f_BLK3, til renovasjonsanlegg.

Ifm. dialog med kommunen i forkant av oppstartsmøtet ble det avklart at kommunen ønsker at plankartet oppdateres slik at etablert renovasjonsanlegg gis et eget formål i plankartet. I gjeldende plan inngår renovasjonsanlegget som en del av regulert gatetun. Se vedlagt planinitiativ for nærmere omtale.

Ifm. oppstartsmøtet med kommunen ble det påpekt at regulert gangvei o_SGG2 er angitt med feil eierform i plankartet, det ønskes at eierform endres til felles i tråd med eierform for øvrige samferdselsanlegg i området.

For mer informasjon se vedlagte dokuement.