1/3

Både fisk og andre biota som bunndyr og planter kan bli påvirket av utbygginger av vei og annen infrastruktur | Foto: Multiconsult

2/3

Vannkvalitet, fiskebestand og forekomsten av bunndyr og alger er vanlige indikatorer på økologisk tilstand i vassdragene som kartlegges | Foto: Multiconsult

3/3

Forundersøkelse kan vise hvilke hensyn man må ta og hvilke verdier man spesielt må fokusere på ved vegutbygginger | Foto: Multiconsult

Viktig kartlegging av vassdrag ved større veiutbygginger

Multiconsult gjennomfører viktig kartlegging av det biologiske mangfoldet i vassdrag og bekker som berøres av større veiutbygginger, for å sikre at naturmiljø ivaretas ved større inngrep.

18. februar 2020

Forundersøkelser på ytre miljø er helt nødvendige for å kunne si noe om sårbarheten og vurdere økologisk tilstand på ett område før man gjør inngrep.

– Resultatene fra en forundersøkelse kan vise hvilke hensyn man må ta og hvilke verdier man spesielt må fokusere på. Det gir også kunnskap om hvilken påvirkning ett anlegg har på naturmiljø under og etter at prosjektet er ferdigstilt, sier Marie-Pierre Gosselin, hydro-økolog i Multiconsult.

Avgjørende med tidlig kartlegging

Både fisk og andre biota som bunndyr og planter kan bli påvirket av utbygginger av vei og annen infrastruktur. EUs vanndirektiv og den Norske Vannforskriften krever at alle elver og vannforekomster er i god økologisk tilstand.

Tiltak for å verne om bekkene og områdene ute i anleggsfasen vil i hovedsak være knyttet til å redusere sedimenttilførselen som kan øke ved anleggsarbeider og forurensning fra anleggsmaskiner. I driftsfasen bør vann fra veganlegget ikke ledes inn i de bekkene som har fungerende bestander av fisk og andre bunndyr.

– Derfor er det viktig å gjøre kartleggingen på forhånd slik at prosjektene kan ta hensyn til det biologiske mangfoldet i planene for utbygging og drift av nye infrastrukturprosjekter. For å sjekke mulig forurensning fra vegarbeidet kartlegges blant annet vannkvalitet, fiskebestand og forekomsten av bunndyr og alger, som er vanlige indikatorer på økologisk tilstand, forteller Marie-Pierre.

Fokus på verdifulle arter

Multiconsult har lang erfaring med denne type kartlegging i forbindelse med flere veiutbyggingsprosjekter.

I flere prosjekter har vi benyttet oss av et elektrisk fangstapparat, såkalt elfiske, som med pulserende likestrøm bedøver fisken uten å skade den, sier Sondre Andre Ski, ferskvannsbiolog i Multiconsult. Metoden gir kunnskap om hva slags fiskearter som finnes i elva – og en indikasjon på tetthet, utbredelse samt vandringshinder etc. Artssammensetningen som fremkommer ved disse prøvene gir indikasjoner på hvilke økologiske forhold det er på de enkelte stasjonene.

– Planter og dyr dør sjelden mer enn gang, og derfor er det viktig å komme tidlig inn i prosessene for å finne bærekraftige løsninger, sier Sondre. Målet er at effekten av anlegg og andre aktiviteter skal bli så liten som mulig og samtidig sørge for at lovpålagte krav til akvatisk miljø tas med i beslutningene, avslutter han.

Kartlegger vassdrag og bekker flere steder i landet

Multiconsult har et av landets fremste fagmiljøer innen naturressursforvaltning og har for tiden flere pågående naturkartleggingsprosjekter for utbygging av vei, blant annet nye rv. 3/25 i Elverum og Løten og E6 Ulsberg-Vindåsliene for Nye Veier.

– Multiconsult har sin styrke i et godt tverrfaglig samarbeid. På dette området arbeider spesialister innenfor blant annet samferdsel og miljøgeologi sammen med biologene for å finne de mest bærekraftige løsningene, sier Kristine Lien Skog, Seksjonsleder for Naturressurser i Multiconsult.

Les våre referanser og hvordan vi jobber med kartlegging av biologisk mangfold i samferdselsprosjekter:
– Miljøovervåkning E39
– Førkartlegging av miljøtilstand i vassdrag