Dam Dalevann

Førkartlegging av miljøtilstand i vassdrag

Anne Guri W. Steindal i Multiconsult setter fokus på miljøtilstanden i vann. Les om Multiconsults nøye arbeid i forbindelse med ny E18 i siste utgave av Agdernæringen.

18. desember 2015

Av Anne Guri W. Steindal for Agdernæringen (s 29-30).

 

Vannmiljø på dagsorden

Det er de siste årene blitt økt fokus på miljøtilstanden i vannet omkring oss – fra grunnvannet vårt til vann i bekker, elver, innsjøer og fjorder. Foruten en generelt økende bevissthet rundt miljøet og hvordan det påvirker oss, skyldes fokuset innskjerpingen av regelverket på landsbasis og i Europa, med mål om å sikre en helhetlig forvaltning av vannforekomstene våre.

Hovedmålet er at alle vannforekomster skal ha god miljøtilstand innen 2021.

Krav ved bygging av ny E18

Når det nå skal bygges ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand, har Fylkesmannen stilt krav om overvåking av miljøtilstanden i vassdragene omkring den planlagte traseen.

Multiconsult har derfor, siden april, undersøkt de berørte vassdragene innenfor den vestre delen av strekningen, nemlig Mørfjær-, Songe- og Barbuvassdraget, for å kartlegge miljøtilstanden før anleggsarbeidene begynner.

Denne førkartleggingen består av undersøkelser av mengder og arter av fisk, amfibier, alger og bunndyr i vassdragene, samt vannprøvetaking for bestemmelse av vannets fysiske og kjemiske tilstand (som pH og innhold av partikler, næringsstoffer, metaller, oljeforbindelser osv.).

Viktig informasjon

Forundersøkelsene er viktige fordi de gir et bilde av hvor sårbare/robuste vassdragene er for ytre påvirkning, f.eks. om det finnes arter av spesiell verdi eller som tåler endringer i vannmiljøet spesielt dårlig. Slik kan man bestemme hvilke tiltak som må gjøres for at fisken og andre beboere i vassdragene skal bli værende og trives best mulig mens veien bygges og videre i framtida.

Undersøkelsene er også viktige for å samle kunnskap om «normalsituasjonen» i bekkene og innsjøene og hvilke variasjoner vi kan forvente oss i vannstand, partikkelinnhold og kjemi i løpet av et år. Slik er det lettere å følge med på vannkvaliteten mens veien bygges og drives, og gjøre tiltak hvis det oppdages noe unormalt.

Foreløpige resultater

Hittil har undersøkelsene vist at det er store naturverdier knyttet til de kartlagte vassdragene og områdene omkring disse. F.eks. er det funnet amfibier i mange dammer og tjern, og det viser seg at sjøørret og ål går langt opp i alle bekker og vassdrag. I Barbuelva går også laks, men her blir fisken stoppet av en demning oppe i Barbudalen. Det er også oppdaget at problemfisken sørv sprer seg i vassdragene, og dette er en trussel mot ørret og annen fisk.

Vi har fått mye kunnskap om økologien og kjemien i vannforekomstene gjennom året. Den kjemiske miljøtilstanden ser generelt ut til å være god i alle bekker og tjern, med unntak av litt mye jern og organisk materiale som det i mange tilfeller kan være naturlige årsaker til.

Det viktige arbeidet med overvåking av vannkvaliteten vil fortsette, og vil pågå helt til veien står ferdig.