Direktør Leif Olav Bogen i Geo, Vann og Miljø har behov for flere dyktige medarbeidere framover.

Stort trykk i Geo, Vann og Miljø

Forretningsenheten Geo, Vann og Miljø skal ansette flere dyktige fagfolk den nærmeste tiden. Dette skyldes både at området er i generell vekst, og at flere kunder ønsker Multiconsults sterke fagmiljø

5. juli 2018

– I Geo, Vann og Miljø gjør vi mer innsamling av data enn i de de øvrige, mer tradisjonelle ingeniørfagene. Medarbeiderne foretar grunnundersøkelser, registrerer og måler. Så følger analyser av de innsamlede dataene – av blant annet grunnforhold, forurensningssituasjon, ulike laster/mengder og materialegenskaper. På grunnlag av analysene utføres rådgivning og prosjektering. Resultatet kommer gjerne i form av rapporter, tegninger, modeller og beskrivelser, sier Leif Olav Bogen, direktør for forretningsenheten Geo, Vann og Miljø i Multiconsult.

Han forteller at det er veldig etterspørsel etter disse tjenestene i markedet, noe som blant annet skyldes et stort etterslep på vedlikehold av teknisk infrastruktur innen vann og avløp i offentlig sektor. Den formidable satsningen på samferdsel som skjer, er også med på å trekke opp etterspørselen etter fagkompetanse innen Geo, Vann og Miljø.

Bransje i endring

Bogen legger til at bransjen er midt inne i et generasjonsskifte i disse fagene. Det ble utdannet for få på 1990- og 2000-tallet, og det merker man nå. I dag har forretningsenheten Geo, Vann og Miljø i Multiconsult over 200 medarbeidere. Av disse er det mange medarbeidere med mindre enn ti års erfaring. Det gjelder alle fagområdene i forretningsenheten.

Bogen er selv en erfaren ingeniør med 26 års bakgrunn fra bransjen.

– De siste årene har vi jobbet mer og mer inn mot 3D-modeller. En annen utvikling er at vi jobber mer i totalentrepriser, i direkte dialog med entreprenør uten byggherre som mellomledd. Videre er det strengere krav til dokumentasjon av våre arbeider enn tidligere. Den største endringen er likevel hvordan miljøtankegangen gjennomsyrer alt vi jobber med. Det er blitt mye høyere krav til bærekraft, lavt CO2-avtrykk og materialvalg – og med det fokus på optimalisering av våre løsninger, sier Bogen.

Klimaendringene med mer uvær og nedbør er ikke minst merkbare i forhold til flom og overvann, men bidrar også til økt skred- og rasaktivitet. Multiconsult er blant annet posisjonert her med avtale med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om beredskap ved akutte skredhendelser.

Spesielt med Multiconsult

I Universum-undersøkelsen ble Multiconsult for sjette året på rad rangert som den mest attraktive arbeidsgiveren i rådgiverbransjen blant teknologistudenter.

– Vi har store, sterke fagmiljøer. Hos oss får du jobbe med de beste, og utvikle deg faglig gjennom spennende oppdrag, sier Bogen.

Han sier videre at Geo, Vann og Miljø jobber i alle forretningsområder, det vil si samferdsel, bygg og eiendom, industri, fornybar energi, vann og miljø, by og samfunn, samt olje og gass.

– I Multiconsult har vi kultur for å dele kunnskap og spille hverandre gode. Her er det få spisse albuer og vi har en ledelse som prioriterer arbeidsglede, sier Bogen.

Han framholder videre at Geo, Vann og Miljø i Oslo, sammen med tilsvarende sterke fagmiljøer i andre regioner, gjør oss til et av de største landsdekkende fagmiljøer i Norge innen våre fag – noe som er en muliggjører for at selskapet er en pådriver for bransjestandarder og -utvikling.

Stor spennvidde i oppdragene

Noen av oppdragene Multiconsult har vunnet den siste tiden, illustrerer mangfoldet i prosjektporteføljen.

Multiconsult vant sammen med Aas Jakobsen og Skanska i april Norges største veikontrakt til en verdi av 5,5 milliarder kroner. Kontrakten omfatter 16 kilometer ny firefelts vei og 9 kilometer ny tofelts vei med midtdeler i Løten og Elverum kommuner. Multiconsult har ansvaret for all prosjektering for delen som ligger i Elverum kommune, eller om lag en tredel av hele strekningen, samt ansvar for ytre miljø og geoteknikk på hele prosjektet.

I januar signerte Helse Sør Øst/Sykehusbygg Helseforetak avtaler med Multiconsult og Erichsen & Horgen for nye Drammen sykehus. Selskapene blir ansvarlig for prosjektering av Miljø og VVS. Miljø-kontrakten omfatter forurenset grunn, avfall, miljøledelse, ROS analyser, materialvalg og klimagass, mens VVS-kontrakten består av VVS, VA, energi og inneklima.

Oslo kommune etablerer ny vannforsyning for å sikre tilstrekkelig drikkevann til innbyggerne. Multiconsult ble i fjor tildelt kontrakten med forprosjekt og utarbeidelse av reguleringsplan for prosjektet. I tildelingskriteriene for kontrakten har Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune vektlagt kompetanse og oppdragsforståelse høyt.

Disse og andre prosjekter Multiconsult er involvert i, kan du lese mer om her.