Multiconsult har ansvaret for all prosjektering for den delen som ligger i Elverum kommune, eller om lag en tredel av hele strekningen, og ansvaret for ytre miljø og geoteknikk på hele prosjektet.

Norges største veikontrakt

Multiconsult har sammen med Aas Jakobsen og Skanska vunnet Norges største veikontrakt til en verdi av 5,5 milliarder kroner. Dette er det første OPS-prosjektet innen samferdsel på over ti år.

18. april 2018

Kontrakten omfatter 16 kilometer ny firefelts vei og 9 kilometer ny tofelts vei med midtdeler i Løten og Elverum kommuner.

Multiconsult har ansvaret for all prosjektering for den delen som ligger i Elverum kommune, eller om lag en tredel av hele strekningen, og ansvaret for ytre miljø og geoteknikk på hele prosjektet. Verdien av Multiconsults andel av prosjektet er i første omgang anslått til 30 millioner kroner, men erfaringsmessig kommer det gjerne tilleggsjobber underveis.

Spesiell kontraktsform

OPS-prosjektet (offentlig-privat samarbeid) innebærer at Skanska tar på seg prosjektering, bygging og drift av veien i 20 år. Etter den tidens utløp tilfaller veien det offentlige.

– Arbeidsformen der entreprenøren har ansvar for prosjektering og bygging, er en metodikk som de statlige myndighetene ønsker mer av i fremtiden. Ved å komprimere byggetiden for så store anlegg sparer samfunnet store ressurser. Når også drift av veinettet i en gitt periode inkluderes, opprettholdes en avtalt kvalitet på produktet i en lengre periode, og dette gir forutsigbarhet, sier oppdragsansvarlig Jan Espen Tennvann i Multiconsult.

Konkurransen om jobben var tøff. Syv grupperinger søkte prekvalifisering. Skanska, Stamveg (Veidekke/Sundt) og Strabag/Acciona gikk videre fra denne. Etter et halvt år med forhandlinger ble Skanska med samarbeidspartnere valgt som vinnere.

Krevende framdriftsplan

Klagefristen er nå utløpt og Skanska vil begynne gravingen allerede før sommeren. Prosjektet skal nemlig stå ferdig 1. november 2020. Dermed får Multiconsult knapp tid til første fase. Senere vil en del prosjektering og bygging måtte avvikles parallelt.

– Suksess i dette prosjektet vil kreve veldig god kommunikasjon internt. Og selv om det alltid vil være åpninger for gode ideer og nye løsninger som bedrer sluttproduktet, vil vi måtte innse at i dette oppdraget er det først og fremst vår evne til å levere kjapt og rettidig som blir satt på prøve, framholder oppdragsleder Wenche Aalberg i Multiconsult.

Det er viktig å ruste opp riksvei 3 og 25 Ommangsvollen– Grundset/Basthjørnet i Hedmark, ikke minst på grunn av tungtransporten mellom Oslo og Trondheim. Moderniseringen vil også styrke Hamar og Elverum som bo- og jobbregioner. I tillegg vil prosjektet øke tilgjengelighet og trafikksikkerhet, bedre boforholdene langs veien og gi mulighet til å gå eller sykle hele veien mellom Hamar og Elverum.