Grønn VVS – Skal halvere utslippene fra VVS-anlegg

Gjennom utviklingen av kompetanse, verktøy og tjenester skal innovasjonsprosjektet «Grønn VVS» halvere utslippene fra VVS-installasjoner innen 2025.

Bygg står for store klimagassutslipp. I nye bygg står varme, ventilasjon og sanitær-anlegg for hele 20 prosent av klimagassutslippene knyttet til materialbruk. Ved rehabilitering er utslippene det dobbelte eller mer, avhengig av hvor omfattende tiltakene er.

I Norge og EU skal vi bygge færre nybygg, rive mindre og rehabilitere mer. For å oppnå energieffektive bygg og bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasse, vil gode løsninger for VVS-installasjoner som ventilasjon, brannslokking, oppvarming, kjøling og sanitær spille en viktig rolle.

I 2021 ble forskningsprosjektet «Grønn VVS» igangsatt. Det har som målsetning å finne måter å designe VVS-anlegg på som gir vesentlig lavere klimagass-belastning, samt vise vei for hvordan halvere utslippene sammenliknet med dagens praksis. Det ledes av Multiconsult og er et bredt bransjesamarbeid med syv partnere, og med støtte fra Forskningsrådet.

Utviklet verktøy for beregning av klimagassutslipp

Klimagassbergeninger benyttes for å finne de mest miljøvennlige løsningene, men for tekniske installasjoner har det til nå ikke vært noe tilfredsstillende verktøy på markedet. Derfor har Multiconsult utviklet et verktøy som kan få stor innvirkning på valg av materialer og løsninger i fremtidige VVS-installasjoner. Verktøyet skal gjøre det mulig å beregne og visualisere klimagassutslipp direkte i tegneprogrammet, slik at miljø kan hensyntas direkte i prosjektering.

Grønn VVS har gjort en studie av tilgjengelig forskning, samt gjennomført egne, grundige klimagassberegninger av VVS-installasjoner. Forskningen bekrefter at VVS står for minst 20 prosent av det totale klimagassutslippet knyttet til materialbruk i bygg. Noen av årsakene er at det i stor grad benyttes jomfruelige metaller, og at de ulike installasjonene har kort levetid og skiftes ut flere ganger i løpet av byggs livsløp.

Kunnskapsgrunnlaget og verktøyet gjør at prosjektet nå kan sammenligne systemløsninger og VVS-installasjoner med hensyn til miljø. Resultatene fra forskningen vil bli publisert i løpet av 2024, og skal lede til en bransjeveileder og et Grønn VVS-seminar som avslutter forskningsprosjektet.

Skal bygge VVS-kompetanse

Grønn VVS betegnes som et Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), og skal bygge grønn kompetanse internt i Multiconsult og hos våre partnere, og deles videre med bransjen. Prosjektet gjør oss i stand til å bygge bærekraftige bygg med riktige VVS-løsninger, og til å tilby nye, grønne tjenester til våre kunder.

Gjennom prosjektet er det bygget opp en gruppe eksperter innen miljøvennlige VVS-løsninger, og det er startet intern opplæring. Det gjør at vi kan tilby rådgivningstjenester med spesielt fokus på miljø, som blant annet inkluderer materialvalg, systemvalg og ombruk.

Artikler og rapporter om FoU-prosjektet Grønn VVS

Hvorfor vi må kutte utslippene fra VVS raskt

Plastrør er bedre for klima enn metallrør

Sintef: Klimagassbelastning for VVS-installasjoner – Beregning av klimagassutslipp knyttet til VVS-installasjoner i Ydalir skole og en barnehage, i samarbeid med FoU Grønn VVS