1/3

Stabekk sentrum i dag | Foto: Cato A. Mørk/Multiconsult

2/3

Hovedplan Stabekk | Illustrasjon: Multiconsult

3/3

Perspektivskisser som viser nedre del av den blågrønne aksen | Illustrasjon: Multiconsult

Forslag til oppgradering av Stabekk Sentrum

Multiconsult har utarbeidet forslag til oppgradering av Stabekk sentrum på vegne av Bærum kommune. Planen omfatter utvikling av sentrumsområder, grøntområder og fylkesvei i sentrum.

4. juni 2020
Cato A. Mørk

Stabekk er et tettbebygd strøk øst i Bærum kommune, med en handlegate, jernbanestasjon og et lite sentrum. Multiconsults oppdrag omfatter teknisk detaljplan for fylkesveien gjennom sentrum, i tillegg til skisseprosjekt for kommunale arealer i Stabekk sentrum, med spesielt fokus på torget ved Stabekk stasjon, overvann og grøntområder.

– Bærum kommune har en klar visjon med planen og det har vært spennende å jobbe med å konkretisere dette. Vi mener dette er gode løsninger som kan skape byliv og et godt miljø i sentrum, sier landskapsarkitekt Hanne Tangen i Multiconsult.

Hensikten med konseptet som er utarbeidet er å sikre attraktive, tilgjengelige byrom med gode forutsetninger for byliv. Målet er at nye Stabekk sentrum skal fremstå som et sentrum med gode trafikale løsninger, helhetlig design og riktig materialbruk. Overvannshåndtering, beplantning, belysning og møblering er alle viktige elementer i opprustningen.

Den nye planen omfatter også fylkesveien gjennom sentrum med kjørefelt, tosidig fortau, sykkelfelt og møbleringssone med busk- og trevegetasjon. Blågrønne tverrakser etableres for å binde grøntområdene i sentrum sammen, håndtere overvann og tilføre estetiske kvaliteter og rekreasjonsområder til sentrum.

Historisk akse hentes frem

Torget ved Stabekk stasjon oppgraderes og utvikles til et naturlig samlingspunkt med vannelement og bilfritt myldreområde. Den gamle Kongeveien til Kongsberg, som også er Norges første ingeniørtegnede vei, gikk tidligere over dagens torg. Denne aksen hentes frem igjen i form av markering i det nye dekket på torget. Slik hentes stedets historie frem og er med på å gi torgets utforming særpreg og tilhørighet.

Les også: Byromsutvikling Stabekk Sentrum.