Foto: Scatec Solar

Anbefaler garantisatsing for fornybar energi i utviklingsland

Multiconsult har vurdert en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland for Utenriksdepartementet (UD). I rapporten anbefales det at Norge tar initiativ til en bred satsing for å gjøre det lettere og rimeligere å benytte garantier for å realisere fornybarprosjekter.

22. oktober 2019

Multiconsult foreslår en norsk satsing på 300 millioner kroner årlig med tre elementer:

  • Å forplikte seg til å skyte inn kapital i internasjonale garantiinstitusjoner over flere år, mot at institusjonene bidrar til å utvikle et bredere tilbud av garantier, samt å legge bedre til rette for at norske aktører skal kunne benytte institusjonenes garantiinstrumenter.
  • Å etablere en åpen søknadsbasert støtteordning i Norad, som kan dekke deler av garantipremiene som en betaling for bidraget til å avverge CO2-utslipp.
  • Å gjøre endringer i GIEKs garantiordninger for å kunne gi garantier til alle investeringer med norske aktører involvert, samt å sette egne måltall for fornybarinvesteringer.

– Vi er stolte av å bli foretrukket som Utenriksdepartementets leverandør på et slikt oppdrag. Med et solid og hardt arbeidende team har vi opparbeidet oss god erfaring fra lignende oppdrag knyttet til virkemidler og garantier for fornybar energi de siste årene. Sammen med en god dialog med Utenriksdepartementet og andre berørte departementer, har vi lyktes med å komme frem til et forslag som ligger an til å bli realisert, sier Ryan Glenn Anderson, Seksjonsleder for Energianalyse i  Multiconsult.

I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2019, anmodet Stortinget regjeringen om å «utrede ulike modeller for, og komme tilbake med en vurdering av, en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland, og redegjøre for dette senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019. En tidligere rapport fra Multiconsult, på vegne av Zero, Norfund og Solenergiklyngen, viste muligheter for å stimulere fornybarklyngen til ytterligere øke investeringene i u-land med nye typer garantier. Nå har Multiconsult på oppdrag av Utenriksdepartementet vurdert ulike modeller for hvordan en slik garantisatsing kan realiseres.

Regjeringen har allerede vedtatt å følge opp de to første punktene i anbefalingen. Forslaget er nå ute på høring for å få innspill fra fornybaraktørene, før Utenriksdepartementet går i dialog med garantiinstitusjonene for å forhandle frem avtaler.

Les rapporten: Vurdering av en garantiordning for fornybar energi i utviklingsland.