1/2

Grønne boområder på Fornebu i Bærum kommune | Foto: Hundven-Clements Photography

2/2

Therese Bodding Sæthre, leder for markedsområdet Vann & Miljø, ønsker naturmangfold i byområder høyere på dagsordenen | Foto: Multiconsult

Vil ha naturmangfold i byområder på dagsordenen

Konsekvensene for natur og miljø må settes høyere på agendaen når byområder skal utvikles. Reetablering av naturmangfold i allerede etablerte byområder er et svært viktig tiltak og Therese Bodding Sæthre i Multiconsult er glad for at naturmangfold er tema på verdens miljødag 5. juni.

5. juni 2020

Fredag 5. juni markeres verdens miljødag og i år er naturmangfold temaet og hvordan vi skal ivareta biologisk mangfold i naturen. Naturmangfold har fått nytt fokus de senere årene.

– Det er positivt at FN på verdens miljødag retter fokuset på naturmangfold. Vi har i Norge kommet lagt i å sette klimaavtrykk på agenda i planlegging av by- og samfunnsutvikling. Målet nå må være at naturmangfold settes like høyt på dagsorden. Det er helt avgjørende for at vi skal nå bærekraftsmålene, sier Therese Bodding Sæthre, leder for markedsområdet Vann og Miljø i Multiconsult.

En fersk FN-rapport fra 2019 sier at vi ikke klarer å bekjempe sult, sykdom og fattigdom uten radikale endringer som tar bedre vare på naturmangfoldet.

Vurdere naturmangfold på lik linje

Arealendringer er en av de største årsakene til tap av naturmangfold. Therese Bodding Sæthre mener at både offentlige og private aktører nå må ta et større ansvar for å sette temaet høyere på dagsorden.

– Det handler om å være bevisst de konsekvensene som vår inngripen i naturen har for mangfoldet når vi bygger ut infrastruktur og byområder, og gjøre det vi kan for å minimere forringelse og skade. God planlegging og konsekvensvurdering i tidlige faser er helt avgjørende for å finne bærekraftige løsninger, og konsekvensene for miljø og natur må belyses på lik linje med andre faktorer før beslutning om utbygging tas. Det for sent å finne gode løsninger for naturmangfoldet den dagen gravemaskinen står klar med skuffen i jorda, sier Sæthre.

Naturmangfold gir økt livskvalitet

Sæthre mener et annet viktig tiltak er å ta naturen tilbake i etablerte byområder. Hun har sett en endring i fokuset på naturmangfold blant offentlige og private aktører de siste årene.

– Vi ser en gledelig utvikling i gjeninnføring av naturmangfold i byområder ved at det etableres takhager, bekker og elveleier åpnes og naturen får utfolde seg mer i byrommet, sier Sæthre.

Hun sier ivaretagelse av naturmangfold i stor grad handler om summen av mange små og større tiltak som gjøres både i privat og offentlig regi, og utviklingen går i riktig retning. På den internasjonale miljødagen oppfordrer Sæthre alle aktører til å intensivere innsatsen og ta enda større grep for mangfoldet.

– Vi må i like stor grad sette fokus på naturmangfoldet som på klimagassutslippene. En ekstra bonus er jo at når vi tar naturen tilbake i byene bidrar det uten tvil også til økt livskvalitet for alle innbyggerne. Den siste tiden har vist oss at det har fått økt betydning for oss, sier Therese Bodding Sæthre i Multiconsult.