Bærekraftsrapporten 2019 har med flere eksempler på hvordan Multiconsult bidrar med bærekraftig rådgiving i prosjekter

– Vi er en viktig del av løsningen

Det er som bidragsyter til en bærekraftig by- og samfunnsutvikling at Multiconsult kan gjøre den største forskjellen for å oppnå en bedre og grønnere framtid. Bærekraftsrapporten for 2019 viser flere eksempler på hvordan Multiconsult er en del av løsningen på klimautfordringene.

17. april 2020

– Som rådgiver er vi ofte tidlig inne i prosjektene og dermed har vi store muligheter til å påvirke og utfordre både kunder og samarbeidspartnere til å velge gode, bærekraftige løsninger. Vi er dermed en viktig del av løsningen på miljø- og klimautfordringene, sier konsernsjef i Multiconsult, Grethe Bergly.

Får gjennomslag for bærekraftige løsninger

Konsernets ambisjon er å være blant de beste på bærekraftig rådgiving i bransjen, og i Multiconsult utføres det mye godt bærekraftsarbeid hver dag.

– Vi har solid bærekraftskompetanse på alle våre kontorer, og er til enhver tid involvert i prosjekter der bærekraft står i fokus. I Bærekraftsrapporten for 2019 har vi trukket fram en rekke eksempler på prosjekter som våre rådgivere er involvert i, både i Norge og i utlandet. I disse prosjektene er det er satt tydelige bærekraftsmål både i prosjektgjennomføringen og for selve sluttproduktet, sier konsernsjefen.

En undersøkelse gjennomført blant Multiconsults rådgivere i forretningsenheten Bygg og Eiendom i Oslo, viser at de får gjennomslag for bærekraftige løsninger i prosjekter. Nær 8 av ti svarte at dialog med kunden førte til en mer bærekraftig endring i prosjektet noen ganger eller alltid. Undersøkelsen viser videre at i to tredjedeler av tilfellene fikk Multiconsults rådgivere fullstendig eller delvis gjennomslag for sine forslag om bærekraftige løsninger i.

– Vi opplever at kundene i stadig større grad er mer interessert i og etterspør bærekraftig rådgivning. Likeledes er vi blitt mye flinkere til å utfordre kundene på bærekraftsambisjonen i prosjektene deres, sier Bergly.

Sette tydelige og ambisiøse mål

Multiconsults eget klimaregnskap viser at den overordnede utviklingen går i riktig retning, selv om resultatene viser at målene ikke er nådd innen noen områder. Blant annet for arbeidsrelaterte reiser med fly og fossile kjøretøy har utviklingen gått i feil retning. Det er satt i verk tiltak for å forbedre dette, og klimaregnskapet gir et godt grunnlag for det videre arbeidet i årene framover.

Men ett område har hatt en veldig positiv utvikling, og det er kjønnsbalansen, både hva gjelder blant ansatte og i ledelsen. Bergly er svært stolt over å være del av en konsernledergruppe som består av like mange kvinner og menn. Og hun har ambisjonene klare for 2020 og årene framover.

– Vi skal bli enda tydeligere i bærekraftsarbeidet vårt gjennom å sette konkrete og ambisiøse mål på vårt bidrag innen bærekraft i kundenes prosjekter.

Rapporten omhandler i hovedsak Multiconsult Norge AS og Multiconsult ASA. Rapporten ble utarbeidet før COVID-19-krisen. Krisen kan ha en betydelig innvirkning på konsernets kortsiktige mål og prioriteringer.


KLIKK HER FOR Å LESE BÆREKRAFTSRAPPORTEN 2019