Multiconsult - Bygg og eiendom - Eiendomsledelse - Multimap | Illustrasjon: Multiconsult

Verdensunik kunnskap om helsebyggenes tilstand

Digitalverktøyet multiMap hjelper norske helseforetak å klarlegge tilstanden av egen bygningsmasse. Funnene har vært sentrale bidrag inn i rapporten «State of the Nation».

25. mars 2015

Gir helseforetak en unik innsikt

Samtlige helseforetak i Norge benytter i dag multiMap til overordnet kartlegging av teknisk tilstand av sine bygg. Dette tilsvarer en bygningsmasse på rundt fem millioner kvadratmeter.

– Kartlegningen av bygningsmassen danner grunnlaget for å kunne beregne vedlikeholdsetterslep og teknisk oppgraderingsbehov. Oversikten helseforetakene i Norge besitter over egen bygningsmasse takket være multiMap er unik i både nordisk og internasjonal sammenheng, sier Christian Listerud, produktansvarlig for multiMap i Multiconsult.

Sentral i State of the Nation

Helseforetakenes multiMap-kartlegginger var sentrale i forbindelse med Multiconsult sitt bidrag til rapporten State of the Nation som ble lansert på Byggedagene 18-19 mars.

– Multiconsult har bidratt med beskrivelse og tallstørrelser for den offentlige byggsektoren, samt scenarioutvikling og anbefalinger. I State of the Nation slås det fast at en stor andel av helsebygg, sammen med kommunale bygg og fengslene, er preget av forfall. Disse byggene har som konsekvens et enormt vedlikeholdsetterslep på til sammen 190 mrd forbundet med seg. Videre har multiMap også bidratt med tallstørrelser for beregning av etterslep på kommunale veier, sier Anne Kathrine Larssen, seksjonsleder Eiendomsledelse.

Verdt å vite om multiMap

multiMap er et verktøy og metode for kartlegging av eksisterende bygningsmasse eller andre fysiske objekter (f.eks. veier, kulturhistoriske objekter, broer osv.) Kartleggingen fungerer som underlag for strategisk og taktisk planlegging i den videre utviklingen av porteføljen som kartlegges, samt for oppfølging og rapportering av tilstandsutvikling over tid. Metoden en generisk og kan tilpasses bruk til alle typer objekter. Les mer om multiMap på www.multiMap.no.