Klimameldingen legger føringer for framtidas bygg

I slutten av april i år lanserte regjeringen klimameldingen, og med det sine politiske ambisjoner for klimareduksjoner i de ulike sektorer.

13. juni 2012

Siden da har debatten gått høyt, både blant politikerne og i fagpressen, i forhold til om mål og virkemidler er ambisiøse nok. Debatten førte til at vi har fått et nytt klimaforlik og bred enighet om klimameldingen på Stortinget.

For byggsektoren er føringene tydelige: regjeringen vil fortsette arbeidet med energiomlegging og økt energieffektivisering i bygg. Stortinget ber på sin side regjeringen komme tilbake med et mål for energieffektivisering i bygg i løpet av 2012. Det som er sikkert, er at energiomlegging og økt energieffektivisering i byggsektoren vil kreve fortsatt utvikling av kunnskap og teknologi.

Multiconsult i front

– Multiconsult er med på å skape morgendagens bærekraftige bygningsmasse gjennom påvirkning og utvikling av ny kunnskap om energi, miljø og klima i flere større satsninger. Eksempler på dette, er Klimakur 2020, Framtidens byer, BREEAM-NOR, ZEB, UPGRADE og i pågående doktorgradsarbeid, sier Kristin Augestad, avdelingsleder i Miljø- og spesialrådgivning i Oslo.

Miljøklassifiseringssystemet for bygg, BREEAM-NOR, har gitt et stort løft og en tydelig retning for næringens miljøfokus og livsløpsperspektiv. Multiconsult har engasjert seg tungt og er i tetfeltet blant rådgiverne når det gjelder utvikling og bruk av systemet. Zero Emission Buildings (ZEB) er et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi og eies av NTNU. En rekke sentrale aktører i byggsektoren bidrar og Multiconsult er med som eneste rådgiver. Gjennom prosjekter som UPGRADE og SURE bidrar Multiconsult til nye løsninger og tiltak for en av de viktigste utfordringene vi står ovenfor; energi- og miljøeffektiv oppgradering av eksisterende bygningsmasse.

En ambisiøs klimapolitikk er bra for Multiconsult

Med klimareduksjoner høyt hevet på den politiske agendaen vil Multiconsult møte offentlige og private kunder som stiller høye forventninger til de prosesser, løsninger og resultater vi leverer. Har vi et godt nok grep om helheten i det vi gjør? Er samarbeidsmodellene mellom aktørene i næringen gode nok? Hvordan vil tettere bygg påvirke kvaliteten på innemiljøet og helsen vår? Kan klimafokusering i valg av systemer, materialer, bygging og drift føre til en forringelse av det totale miljøregnskapet?

Multiconsult kan bidra til å skape morgendagens bærekraftige bygningsmasse gjennom en helhetlig tilnærming i våre integrerte oppdrag. Her høster vi nyttig erfaring og kunnskap både om nybygg og eksisterende bebyggelse, på tvers av seksjoner og avdelinger. Engasjement i forskningsprosjekter og pilotsatsninger, der nye løsninger i bygg utvikles og prøves ut, vil også være en viktig kilde til ny kunnskap for oss. Sammen med kunder og samarbeidspartnere vil vi forsette å utvikle ny og implementere kjent kunnskap og erfaring fra gode byggprosjekter.

Gjennom innovativ satsning på transformasjon av eksisterende bebyggelse bidrar Multiconsult allerede aktivt til å implementere nye klima og miljømål i sine Bygg- og eiendomsprosjekter. I nært samarbeid med offensive kunder som KLP Eiendom og Norwegian Property Development utvikler vi løsninger som ivaretar morgendagens utfordringer allerede i dag. Multiconsult har alltid vært blant de fremste til å utvikle helhetlige løsninger som ivaretar klima og miljøkrav og skjerpede forskriftskrav vil øke dette konkurransefortrinnet, sier Geir Juterud leder av Avdeling Bygg og Eiendom i Oslo.

I 2012 ventes en stortingsmelding om bygningspolitikk. Gjennom RIF har Multiconsult gitt viktige innspill til temaer vi mener bør behandles, og vi venter i spenning på regjeringens prioriteringer og virkemidler for byggsektoren. Forhåpentligvis vil stortingsmeldingen bidra i samme ambisiøse retning som klimameldingen, og følge opp med handlingsplaner og tiltak for en mer energi-, miljø- og klimavennlig byggsektor.